Klik na dugme za ponudu

Usluge

Računovodstvene usluge


Pružamo Vam širok spektar računovodstvenih usluga poštujući međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI).

Web dizajn


Za Vašu malu ili veliku kompaniju, ili ličnu prezentaciju? Želite redizajn postojećeg sajta, a uz to želite da budete vidljivi od strane javnosti I da imate što više posjetilaca?
Na pravom ste mjestu!

Grafički dizajn


Grafički dizajn je vrsta primijenjene umjetnosi koja najčešće uključuje kombinovanje tipografije, ilustracije, fotografije i teksta, kako bi se vizualnom kombinacijom prenijela neka ideja ili poruka, u svrhu informisanja, uvjeravanja ili edukovanja.

Od 1. jula minimalna zarada 222 eura

Socijalni partneri u Crnoj Gori podržali su prijedlog Vlade Crne Gore da minimalna zarada od 1. jula iznosi 222 eura, a do kraja godine će nastaviti pregovore o njenom povećanju do ciljanog iznosa, odnosno 50 posto prosječne plate.

Uz istovremeno smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za 2 procentna poena, te planirano ukidanje više stope poreza na

Penzioner kao zaposleni ili izvršni direktor

Na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju razlikuju se tri vrste penzija: starosna, porodična i invalidska.

Prema navedenom zakonu u radni odnos ponovo mogu da stupe samo korisnici starosne i porodične penzije, dok korisnici invalidske penzije odlaze u penziju zbog neke vrste invalidnosti, i samim tim nisu više radno sposobni. Treba imati u vidu da korisnik porodične

Kada ste u obavezi da koristite poresku registar kasu

Ako ste poreski obveznik u sistemu PDV-a, i promet obavljate u gotovini, prema Zakonu o porezu na dodatu vrijednost  u obavezi ste da promet robe i usluga vršite preko poreske registar kase. Član 32 stav 8.

Ukoliko ste poreski obveznik koji nije u sistemu PDV-a, i promet roba i usluga obavljate u gotovini, račune možete izdavati preko paragon blokova ovjerenih

Iznosi primanja na koje se ne plaćaju porezi i doprinosi

Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje utvrđene su visine primanja na koje se ne plaća porez kao ni doprinosi.

Ukoliko isplatite iznose koji su veći od iznosa datih u tabeli prema Zakonu dužni ste da platite porez i/ili doprinose na obavezno socijalno osiguranje.

U tabeli ispod možete pogledati primanja koja

Razlika između knjigovođe i računovođe

Dobar primjer poređenja knjigovođe i računovođe je kao poređenje medicinske sestre i doktora.

Prilikom prijema u ordinaciju medicinska sestra će iz zdravstvene knjizice i Vaše dokumentacije prikupiti sve potrebne podatke. Uradice Vam potrebne preglede – krvni pritisak, EKG, analizu krvi. Nakon toga, na osnovu prikupljenih podataka doktor će utvrditi uzrok bolesti, način

Razlika između predračuna i računa

Predračun (profaktura) predstavlja neku vrstu ponude kojim jedna zainteresovana strana daje sve potrebne informacije o proizvodu ili usluzi drugoj strani.

Značajne karakteristike predračuna su da:

1. Predračun nije pdv račun;

2. Predračun nije obavezujući niti za jednu stranu;

3. Predračun predstavlja ponudu iz koje ne proizilaze  pravne i poreske

Čuvanje poslovnih knjiga

Zakonom o računovodstvu precizirani su rokovi koji se odnose na čuvanje poslovne dokumentacije:

1.  Godišnje obračune zarada zaposlenih lica ili originalne isplatne liste za periode za koje se ne raspolaže godišnjim obračunima potpisanim od strane zaposlenih – TRAJNO;

2. Godišnji računi ( završni računi ), glavna knjiga i dnevnik

1. maj

Davne 1884. američki sindikati, tražili su donošenje zakona kojim bi se ustanovilo osmočasovno radno vrijeme. Pošto zakon nije stupio na snagu do roka koji je bio postavljen, 1. maja 1886, organizovan je masovni štrajk u SAD, koji je u Čikagu završen krvavim masakrom na Trgu Hejmarket. Prema zvaničnoj verziji, neko je usred protesta bacio bombu

Reklama i reprezentacija

U ovom tekstu ćemo razmotriti osnovne karakteristike troškova reklama i reprezentacije fokusirajući se na porez na dobit i porez na dodatu vrijednost.

TROŠKOVI REKLAME

Reklama (оd franc. réclame, оdnosno lat. reclamo – јаvno oglašavati) је vrsta komunikacije којom oglašivač reklame pokušava da ubijedi publiku u коrisnost

Osnovne karakteristike paušalca i preduzetnika

- preduzetnik koji porez plaća po stvarnom dohotku vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva poštujući računovodstvena pravila, sačunjava finansijski iskaz (bilans stanja, bilans uspjeha) i sačinjava godišnju prijavu poreza na dohodak fizičkih lica koju podnosi Poreskoj upravi do kraja aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

-plaća akontaciju (porez

Obracun putnih naloga

Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru uređuju se osnovni uslovi, način ostvarivanja i visina naknade troškova u javnom sektoru, nastalih u vezi sa radom. Primjena ove uredbe odnosi se i na privatni sektor.

Troškovi nastali u vezi sa radom, u smisluove uredbe su: 
I dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu 
II

PDV račun

Zakon o porezu na dodatu vrijednost nalaže da se za svaki promet dobara ili pružanje usluga mora izdati račun i propisuje osnovne elemente računa :


1. ime (naziv) i adresu poreskog obveznika koji obavlja promet ( prodavca) i njegov PDV broj ; 
2. datum izvršenog prometa; 
3. ime (naziv) i adresu primaoca proizvoda, odnosno korisnika usluga( kupca)

2017 SKIP d.o.o., sva prava zadržana.