Razlika između predračuna i računa

Predračun (profaktura) predstavlja neku vrstu ponude kojim jedna zainteresovana strana daje sve potrebne informacije o proizvodu ili usluzi drugoj strani.

Značajne karakteristike predračuna su da:

1. Predračun nije pdv račun;

2. Predračun nije obavezujući niti za jednu stranu;

3. Predračun predstavlja ponudu iz koje ne proizilaze  pravne i poreske obaveze;

4. Predračun može da sadrži sve podatke kao i račun;

5. Izdaje se prije prometa proizvoda ili pružanja usluga;

Račun (faktura) nedvosmisleno ukazuje da je došlo do prometa robe ili usluga. Računom se kupac obavezuje da će naznačeni iznos platiti prodavcu, a prodavac se obavezuje da će naznačene proizvode ili usluge isporučiti po određenoj cijeni i količini. Za razliku od predračuna, račun se izdaje nakon izvršenog prometa. Ukoliko su lica u prometu pdv obveznici, zakon o porezu na dodatu vrijednost precizira što svaki račun mora da sadrži da bi se priznao kao pdv račun.

Račun treba da sadrži sledeće podatke da bi bio ispravan:

1. Ime (naziv) i adresu poreskog obveznika koji obavlja promet (prodavca) i njegov PDV broj;

2. Datum izvršenog prometa;

3. Ime (naziv) i adresu primaoca proizvoda, odnosno korisnika usluga( kupca) ;

4. Količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih proizvoda, odnosno vrstu i količinu obavljenih usluga;

5. Iznos naknade o izvršenom prometu bez PDV;

6. Mjesto, datum izdavanja i redni broj računa;

7. Primijenjenu poresku stopu;

8. Iznos obračunatog PDV;

9. Ukupan iznos naknade o izvršenom prometu sa uključenim PDV;

10. Potpis i pečat izdavaoca računa.