Osnovne karakteristike paušalca i preduzetnika

- preduzetnik koji porez plaća po stvarnom dohotku vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva poštujući računovodstvena pravila, sačunjava finansijski iskaz (bilans stanja, bilans uspjeha) i sačinjava godišnju prijavu poreza na dohodak fizičkih lica koju podnosi Poreskoj upravi do kraja aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

-plaća akontaciju (porez i doprinose ) od samostalne djelatnosti u toku godine u iznosu 1/12 obaveze utvrđene po godišnjoj prijavi iz prethodne godine, a sa podnošenjem godišnje prijave plaća konačnu obavezu.

- preduzetnik koji porez plaća u paušalnom iznosu ne vodi poslovne knjige, ne sačinjava finansijske iskaze i ne podnosi godišnju prijavu,

- preduzetnik koji porez plaća u paušalnom iznosu ima obavezu da u roku od 5 dana od dana registracije podnose Poreskoj upravi zahtjev za paušalno oporezivanje prihoda od samostalne djelatnosti (obrazac ZPO), plaća porez na osnovu saglasnosti, odnosno rješenja Poreske uprave o paušalnom plaćanju poreza od samostalne djelatnosti.

- Paušalci porez plaćaju mjesečno, do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, u visini 1/12 poreske obaveze utvrđene poreskom skalom u skladu sa Pravilniku o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti.

- poreski obveznici koji samostalnu djelatnost obavljaju sezonski (paušalci), a ne duže od šest mjeseci, porez plaćaju do petog u mjesecu za tekući mjesec.

-Poreski obveznici koji se paušalno oporezuju, dužni su da od poslovne evidencije vode samo knjigu prometa (obrazac «KPP») u kojoj se evidentira dnevni promet. Knjiga prometa može se voditi i u elektronskoj formi uz prethodnu saglasnost nadležnog poreskog organa.

• Evidencija prometa vrši se na osnovu dnevnog izvještaja iz poreske registar kase, odnosno posebnih računa (paragon blokova, blok računa i dr.) o prodatim proizvodima i izvršenim uslugama. U istoj knjizi se posebno knjiži ostvareni promet od prodaje proizvoda, a posebno od izvršenih usluga.

• Poreski obveznik - preduzetnik koji se paušalno oporezuje, a nije PDV obveznik, može sam da odluči da li će promet evidentirati preko poreske registar kase ili posebnih računa, a ta mogućnost je data Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

• Računi (paragon blokovi i drugo) moraju da budu označeni serijskim brojevima i prije upotrebe ovjereni od strane nadležnog poreskog organa.