Nove registracione prijave u CRPS za d.o.o.

Novim Zakonom o privrednim društvima koji je stupio na snagu 11.7.2020. utrđuje se da:

1. Društva sa ograničenom odgovornošću, koja su prije stupanja na snagu novog Zakona registrovana u CRPS, dužna su da u roku od 18 mjeseci, odnosno do 11.01.2022. usklade organizaciju i registraciju u CRPS.

2. Nadležni organ za registraciju će u roku od 30 dana po isteku roka, pred nadležnim sudom, pokrenuti postupak sudske likvidacije društava koja nijesu ispunila obavezu registracije u ostavljenom roku i brisati ih nakon sprovedenog postupka sudske likvidacije.