Nove registracione prijave u CRPS za doo i preduzetnike

Novim Zakonom o privrednim društvima koji je stupio na snagu 11.7.2020. uređuje se da:

1. Akcionarska društva koja su registrovana u CRPS prije stupanja na snagu ovog Zakona, dužna su da u roku od 9 mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona, usklade statut, organe društva i druge akte u skladu sa ovim Zakonom i izvrše registraciju promjena u CRPS.

2. Javna društva sa ograničenom odgovornošću (društva koja na osnovu ovog Zakona emituju HOV i druge finansijake instrumente koji su uključeni u trgovanje na regulisanom tržistu u CG i inostranstvu na zahtjev emitenta), takođe usklađuju statut, organe društva i druge akte u roku od 9 mjeseci od stupanja na snagu ovog Zakona.

3. Društvo sa ograničenom odgovornošču koje se smatra velikim pravnim licem (na dan sastavljanja bilansa stanja ispunjava dva od sledeća tri kriterijuma -  ima prosjecan broj zaposlenih u poslovnoj godini veci od  250, ukupan prihoda na godinisnjem nivou veci od 40 000 000 i  ukupna aktivu veca od 20 000 000) takođe je dužno da uskladi statut, organe upravljanja i druge akte u roku od 9 mesec od dana stupanja na snagu Zakona o privrednimdrustvima.

4. Ostala privredna društva koja su prije stupanja na snagu registrovana u CRPS dužna su da u roku od 18 mjeseci usklade organizaciju i registraciju u CRPS.

5. Preduzetnici koji su registrovani u CRPS prije stupanja na snagu novog Zakona, dužni su da usklade poslovanje i registraciju u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona.