Izmjene Zakona o PDV-u za ugostiteljstvo i turizam

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva na Osmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 30. jula 2020. godine.

Broj: 01-1596/2

Podgorica, 31. jul 2020. godine

Predsjednik Crne Gore,

Milo Đukanović, s.r.

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Osmoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2020. godini, dana 30. jula 2020. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

Član 1

U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost („Službeni list RCG", br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i „Službeni list CG", br. 16/07, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17 i 50/17) u članu 24a stav 1 tačka 6 poslije riječi „kampovima“ dodaje se zarez i riječi: „turističkim apartmanima“.

Tačka 6a mijenja se i glasi:

„6a) usluga pripremanja i usluživanja hrane, flaširane vode za piće i bezalkoholnih negaziranih pića u restoranima i objektima u kojima se pružaju catering usluge;“.

Poslije tačke 6a dodaje se nova tačka koja glasi:

„6b) usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe, u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga;“.

Stav 3 briše se.

Član 2

U članu 25 stav 1 poslije tačke 12a dodaju se dvije nove tačke koje glase:

„12b) isporuke proizvoda, odnosno usluga na osnovu zaključenog ugovora o donaciji sa državnim organima i organizacijama i organima jedinice lokalne samouprave i drugim javno pravnim tijelima;

12c) isporuke donacija u vidu medicinskih sredstava i zaštitne opreme državnim organima i organizacijama i organima jedinice lokalne samouprave i drugim javno pravnim tijelima, radi suzbijanja posljedica nastalih usljed epidemija zaraznih bolesti.“

Član 3

U članu 28 stav 1 tačka 12 riječi: „12 i 12a ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „12, 12a, 12b i 12c ovog zakona“.

Član 4

U članu 31 stav 6 mijenja se i glasi:

„(6) Poreski obveznik može da izda račun u elektronskom obliku uz prethodnu saglasnost primaoca računa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.“

Član 5

U članu 35 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Poreski obveznik prijavu iz stava 1 ovog člana podnosi elektronskim putem nadležnom poreskom organu do 15. dana narednog mjeseca po isteku poreskog perioda."

Član 6

Poslije člana 69 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 69a

(1) Odredba člana 35 stav 2 ovog zakona će se primjenjivati nakon tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Do početka primjene odredbe iz stava 1 ovog člana, poreski obveznik mjesečnu prijavu za obračun PDV podnosi nadležnom poreskom organu u štampanoj ili elektronskoj formi do 15. dana narednog mjeseca po isteku poreskog perioda.“

Član 7

Poslije člana 71c dodaje se novi član koji glasi:

„Član 71d

Odredba člana 24a stav 1 tačka 6a ovog zakona primjenjivaće se od 1. septembra 2021. godine.

Odredba člana 24a stav 1 tačka 6b ovog zakona prestaje da važi 31. avgusta 2021. godine.“

Član 8

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 16-3/20-3/7

EPA 1039 XXVI

Podgorica, 30. jul 2020. godine

Skupština Crne Gore 26. saziva

Predsjednik,

Ivan Brajović, s.r.