Kada ste u obavezi da koristite poresku registar kasu

Ako ste poreski obveznik u sistemu PDV-a, i promet obavljate u gotovini, prema Zakonu o porezu na dodatu vrijednost  u obavezi ste da promet robe i usluga vršite preko poreske registar kase. Član 32 stav 8.

Ukoliko ste poreski obveznik koji nije u sistemu PDV-a, i promet roba i usluga obavljate u gotovini, račune možete izdavati preko paragon blokova ovjerenih u poreskoj upravi ili preko poreske registar kase koju niste u obavezi da posjedujete sve dok ne postanete PDV obveznik. Na Vama je da odlučite koji način rada Vam je lakši.

Prilikom prometa robe ili usluga poreski obveznik je dužan da izda račun ili drugi dokument koji služi kao račun. Račun je svaki dokument koji izda poreski obveznik, bez obzira u kakvom obliku i pod kojim nazivom je izdat.

Fiskalni dokumetni koje poreska registar kasa izdaje su:

  • Fiskalni račun
  • Dnevni izvještaj
  • Perodični izvještaj
  • Izvještaj o presjeku stanja

1. Fiskalni račun je dokument u kome se evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet koji kupac proizvoda, odnosno korisnik usluga plaća u gotovini ili bezgotovinski u slučaju kada se u istom objektu, pored plaćanja u gotovini, vrši i bezgotovinsko plaćanje.  

Fiskalni račun štampa se u dva primjerka, od kojih se original izdaje kupcu, a drugi ostaje na kontrolnoj traci, odnosno žurnalu poreske kase.

2. Dnevni izvještaj je fiskalni dokument koji je poreski obveznik dužan da formira i štampa jednom dnevno, na kraju radnog dana.

Poreski obveznik je dužan da odštampa dnevni izvještaj poslije završetka radnog dana ili najkasnije prije početka narednog radnog dana, koji predstavlja knjigovodstvenu dokumentaciju.

Dnevni izvještaji se slažu po rednim brojevima.

Poreski obveznik je dužan da odštampane dnevne izvještaje hronološkim redom povezuje u knjigu dnevnih izvještaja. Knjiga dnevnih izvještaja vodi se posebno za svaku poresku kasu.   

Obrazac evidencije dnevnih izvjestaja (EDI) mozete skinuti na ovom linku.

U slučaju neispravnosti poreske kase, kao i prestanka njenog napajanja električnom energijom, poreski obveznik je dužan da promet evidentira preko posebnih računa (paragon blokova) koji su prethodno ovjereni od strane poreskog organa.

Poreski obveznik je dužan da evidentirani promet preko posebnih računa unese u poresku kasu, najkasnije u roku od 24 časa nakon otklanjanja nedostataka iz stava 2 ovog člana.

Poreski obveznik može staviti u upotrebu poresku kasu koja je pribavljena od ovlašćenog distributera, koji posjeduje saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija i dokaz da je poreska kasa evidentirana kod poreskog organa.                

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA FISKALIZACIJU (KUPOVINU) REGISTAR KASE

1.  Potvrda o registraciji preduzeća

2.  Rešenje PIB-u

3.  Resšenje o  PDV-u

4.  Ovjeren JPR obrazac i dodatak C iz poreske uprave

5.  Uplata na žiro račun

6.  Pečat firme

Poreski obveznik koji  prestane da obavlja djelatnosti dužan je da u roku od pet dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti upotrebljavanu poresku kasu preda ovlašćenom servisu i u tom roku  obavijesti poreski organ.

Ovlašćeni servis je dužan da prilikom fiskalizacije poreske kase izda servisnu knjižicu. U servisnu knjižicu upisuju se podaci o servisiranju, tehničkom pregledu i drugi podaci o poreskoj kasi.

Poreski obveznik je dužan da servisnu knjižicu čuva uz poresku kasu.

U slučaju gubitka servisne knjižice, poreski obveznik je dužan da obavijesti ovlašćeni servis, radi dobijanja kopije knjižice, na kojoj mora biti naznačeno da se radi o kopiji.