BLOG

Iznosi primanja na koje se ne plaćaju porezi i doprinosi

Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje utvrđene su visine primanja na koje se ne plaća porez kao ni doprinosi.

Ukoliko isplatite iznose koji su veći od iznosa datih u tabeli prema Zakonu dužni ste da platite porez i/ili doprinose na obavezno socijalno osiguranje.

U tabeli ispod možete pogledati primanja koja možete isplatiti, a da nemate obavezu isplate poreza i doprinosa.

 


Razlika između knjigovođe i računovođe

Dobar primjer poređenja knjigovođe i računovođe je kao poređenje medicinske sestre i doktora.

Prilikom prijema u ordinaciju medicinska sestra će iz zdravstvene knjizice i Vaše dokumentacije prikupiti sve potrebne podatke. Uradice Vam potrebne preglede – krvni pritisak, EKG, analizu krvi. Nakon toga, na osnovu prikupljenih podataka doktor će utvrditi uzrok bolesti, način liječenja, moguće komplikacije, alternativne načine izlečenja, pratiće stanje pacijenta, vršiće nadzor i kontrolu.

Isto važi i u odnosu knjigovođe i računovođe.


50% na sve usluge ! ! !

Računovodstvena agencija "Skip" svim novim klijentima do kraja godine daje popust od 50% na sve usluge.

Pored računvodstvenih usluga popust važi i za usluge izrade web sajtova, grafičkog dizajna, pripreme za štampu...

Posjetite nas u našim prostorijama u bulevaru disnatije Petrović H21 da zajedno nađemo najbolje rešenje za Vaše poslovanje.

 


Razlika između predračuna i računa

Predračun (profaktura) predstavlja neku vrstu ponude kojim jedna zainteresovana strana daje sve potrebne informacije o proizvodu ili usluzi drugoj strani.

Značajne karakteristike predračuna su da:

1. Predračun nije pdv račun;

2. Predračun nije obavezujući niti za jednu stranu;

3. Predračun predstavlja ponudu iz koje ne proizilaze  pravne i poreske obaveze;

4. Predračun može da sadrži sve podatke kao i račun;

5. Izdaje se prije prometa proizvoda ili pružanja usluga;

Račun (faktura) nedvosmisleno ukazuje da


Čuvanje poslovnih knjiga

Zakonom o računovodstvu precizirani su rokovi koji se odnose na čuvanje poslovne dokumentacije:

1.  Godišnje obračune zarada zaposlenih lica ili originalne isplatne liste za periode za koje se ne raspolaže godišnjim obračunima potpisanim od strane zaposlenih – TRAJNO;

2. Godišnji računi ( završni računi ), glavna knjiga i dnevnik – 10 god;

3. Pomoćne knjige – 5 god;

4. Knjigovodstvene dokumentacija na osnovu kojih je knjiženo – 5 god;

5. Prodajni i kontrolni blokovi, pomoćni


1. maj

Davne 1884. američki sindikati, tražili su donošenje zakona kojim bi se ustanovilo osmočasovno radno vrijeme. Pošto zakon nije stupio na snagu do roka koji je bio postavljen, 1. maja 1886, organizovan je masovni štrajk u SAD, koji je u Čikagu završen krvavim masakrom na Trgu Hejmarket. Prema zvaničnoj verziji, neko je usred protesta bacio bombu na policajce, nakon čega je stradao policajac, da bi se broj popeo na osam poginulih, a nikad nije utvrđen broj stradalih radnika. Sedam radnika je osuđeno na smrt. Smatra se da je neko od poslodavaca


Reklama i reprezentacija

U ovom tekstu ćemo razmotriti osnovne karakteristike troškova reklama i reprezentacije fokusirajući se na porez na dobit i porez na dodatu vrijednost.

TROŠKOVI REKLAME

Reklama (оd franc. réclame, оdnosno lat. reclamo – јаvno oglašavati) је vrsta komunikacije којom oglašivač reklame pokušava da ubijedi publiku u коrisnost kupovine određenog proizvoda ili usluge. Osnovni cilj reklame je :
1.da se pridobije potrošač koji bi kupio određeni proizvod ili uslugu;
2.da se ubijedi postojeći potrošač


Osnovne karakteristike paušalca i preduzetnika

- preduzetnik koji porez plaća po stvarnom dohotku vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva poštujući računovodstvena pravila, sačunjava finansijski iskaz (bilans stanja, bilans uspjeha) i sačinjava godišnju prijavu poreza na dohodak fizičkih lica koju podnosi Poreskoj upravi do kraja aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

-plaća akontaciju (porez i doprinose ) od samostalne djelatnosti u toku godine u iznosu 1/12 obaveze utvrđene po godišnjoj prijavi iz prethodne godine, a sa podnošenjem godišnje prijave plaća konačnu obavezu.

-


Putni nalozi

Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru uređuju se osnovni uslovi, način ostvarivanja i visina naknade troškova u javnom sektoru, nastalih u vezi sa radom. Primjena ove uredbe odnosi se i na privatni sektor.

Troškovi nastali u vezi sa radom, u smisluove uredbe su: 
I dnevnice za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu 
II korišćenje sopstvenog autmobila u službene svrhe 
III odvojeni život od porodice 
IV naknada za rad na terenu


1.Službeno putovanje u zemlji 


PDV račun

Zakon o porezu na dodatu vrijednost nalaže da se za svaki promet dobara ili pružanje usluga mora izdati račun i propisuje osnovne elemente računa :


1. ime (naziv) i adresu poreskog obveznika koji obavlja promet ( prodavca) i njegov PDV broj ; 
2. datum izvršenog prometa; 
3. ime (naziv) i adresu primaoca proizvoda, odnosno korisnika usluga( kupca) ; 
4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih proizvoda,odnosno vrstu i količinu obavljenih usluga; 
5. iznos naknade o izvršenom prometu bez PDV ; 


2017 SKIP d.o.o., sva prava zadržana.

rb

Vrsta